Wages

ค่าแรง 300 เลื่อนเป็นเดือนเมษายน 55

By: arjin on Wed, 2011-11-23 11:17

แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ระบุว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 1 มกราคม 2555 ออกไปเป็น 1 เมษายน 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการค่าจ้าง ทั้งนี้การปรับค่าจ้างขั้นต่ำกลุ่มแรกจะเริ่มต้น 7 จังหวัดคือ ภูเก็ต กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ส่วนอีก 70 จังหวัดที่เหลือจะเริ่มปรับในวันที่ 1 มกราคม 2556

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

Subscribe to RSS - Wages