Human Rights

Nestlé ออกแผนจัดการปัญหาสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงไทย

By: lew on Tue, 2015-11-24 19:00

Nestlé เผยแพร่แผนงานการลงมือขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนออกจากห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ซื้ออาหารทะเลจากแหล่งในในไทย

แผนงานนี้มุ่งแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน 17 รายการที่มีการรายงานเข้ามา เช่น การยึดเอกสารของลูกจ้างเพื่อบังคับไม่ให้ย้ายงาน, คุกคามลูกจ้างเมื่อทำงานช้ากว่าที่ต้องการ, มีการใช้แรงงานเด็ก, บังคับทำงานล่วงเวลา เป็นต้น

ทาง Nestlé จะสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ออกจากห่วงโซ่อุปทานของทาง Nestlé เอง ได้แก่ การสร้างระบบแจ้งการละเมิดโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน, จัดหน่วยตอบสนองต่อการแจ้งปัญหา, วางมาตรฐานการจ้างงาน, จัดอบรมเจ้าของเรือและกัปตันเรือ, วางระบบตรวจสอบย้อนกลับได้, สอบทานสภาพการทำงานของลูกจ้าง

สหรัฐฯ กำลังผ่านร่างกฏหมายการควบคุมตัวพลเมืองโดยไม่ผ่านศาล

By: lew on Fri, 2011-12-16 02:31

กฏหมายความมั่นคงของสหรัฐฯ หรือ National Defense Authorization Act (NDAA) นั้นเป็นกฏหมายที่ให้อำนาจพิเศษสำหรับทหารในการกระทำที่ปรกติไม่ได้รับอนุญาตเช่นการกุมขังโดยไม่มีการพิจารณาคดีแบบที่ฐานทัพกวนตานาโมในคิวบา โดยที่ปรกติจะมีนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายถูกกุมขังที่นี่และไม่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิพื้นฐานตามปรกติ

กฏมาย NDAA ที่ผ่านมานั้นยังห้ามไม่ให้ใช้วิธีการแบบนั้นกับพลเมืองของสหรัฐฯ เอง แต่ร่างฉบับปี 2013 (กฏมายนี้ต้องผ่านแบบปีต่อปี) ก็เริ่มครอบคลุมการกระทำเช่นนั้นกับพลเมืองของตัวเองแล้ว และยังผ่านสภาผู้แทนไปแล้วอีกด้วย

ขั้นตอนสุดท้ายของกฏหมายนี้คือการรอประธานาธิปดีโอบามาลงนาม ซึ่งโอบามามีสิทธิคัดค้านกฏหมายให้ร่างนี้ตกไปได้ แต่สว. สหรัฐฯ Carl Levin ก็ระบุว่าถ้อยคำในร่างล่าสุดนี้ได้ผ่านการเจรจากับประธานาธิปดีมาแล้ว และเชื่อว่าน่าจะเป็นที่พอใจ

น่าสนใจว่าโอบามาจะกล้าผ่านร่างกฏหมายแบบนี้ในภาวะที่การเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จริงหรือ

ที่มา - RT

Subscribe to RSS - Human Rights