Wikileaks ปล่อยเอกสาร ข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาของสัญญาการค้า TPP

By: lew on Thu, 2013-11-14 10:07

ข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership เป็นข้อตกลงที่นับว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ตอนนี้ชาติที่เข้าร่วมมี GDP รวมถึง 40% ของโลก แต่ข้อมูลการตกลงที่ออกมานับว่าน้อยมาก ล่าสุด Wikileaks ได้ปล่อยเอกสารที่ระบุว่าเป็นข้อตกลงในบทของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาออกมา

เอกสารยาวมาก และในอีกไม่นานคงมีข่าวบทวิเคราะห์ถึงบทต่างๆ ออกตามมา แต่ตัวอย่างของการวิเคราะห์ เช่น มีการเสนอให้ใช้กฎ notice and takedown ของสหรัฐฯ เป็นการทั่วไป ปัญหาคือสหรัฐฯ เองใช้กฎนี้แล้วยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง มีการส่ง notice ผิดพลาดมากมาย

ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งคือการคุ้มครอง DRM (digital rights management) อย่างชัดเจน ชาติสมาชิกจะต้องมีกฎหมายคุ้มครอง DRM

เอกสารยังอยู่ระหว่างการร่าง ยังมีโน้ตการเสนอแนะและการคัดค้านมากมาย

ที่มา - Wired, Wikileaks