รัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศภายในปี 2564

By: Kittichok on Tue, 2016-04-19 22:36

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินโครงการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตชิ้นส่วนที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์สำคัญสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเองภายในประเทศ และลดการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ทั้งยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเป้าหมายของแผนงานคือให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตประกอบ และพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศภายในปี 2564

แผนงานวิจัย แบ่งเป็น 4 แผนงานวิจัย ดังนี้
1) แผนงานที่ 1 การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ด้านแบตเตอรรี่และระบบจัดการพลังงาน มีเป้าประสงค์เพื่อให้มีเทคโนโลยีและต้นแบบของแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งองค์ความรู้ในการกำจัดและนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่ ที่สามารถใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
2) แผนงานที่ 2 การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ด้านมอเตอร์และระบบขับเคลื่อน มีเป้าประสงค์เพื่อให้มีเทคโนโลยีและต้นแบบมอเตอร์และระบบขับเคลื่อนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทที่สามารถนำไปผลิตและประกอบในภาคอุตสาหกรรมได้จริง
3) แผนงานที่ 3 การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ ด้านโครงสร้างน้ำหนักเบาและการประกอบ มีเป้าประสงค์เพื่อให้มีวัสดุที่เหมาะสมสำหรับทำโครงสร้างยานยนต์แบบน้ำหนักเบาและสามารถประกอบเป็นตัวรถในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
4) แผนงานที่ 4 การวิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนานโยบาย มาตรฐาน และบุคคลกร มีเป้าประสงค์เพื่อให้มีนโยบาย มาตรฐานและบุคคลกรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ที่มา - มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 เมษายน 2559