Uniqlo มีจำนวนร้านค้าทั่วโลกมากกว่าในญี่ปุ่นแล้ว

By: lew on Tue, 2015-12-08 14:06

Uniqlo เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศค่อนข้างมาก ปีนี้ทางบริษัทก็ระบุว่าเป็นครั้งแรกที่ร้านค้าปลีกนอกญี่ปุ่นมากกว่าในญี่ปุ่นเองแล้ว โดยนอกญี่ปุ่นทั้งหมดตอนนี้มี 864 ร้าน ขณะที่ร้านค้าปลีกในญี่ปุ่นเองมี 844 ร้าน

ปริมาณร้านค้าปลีกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีปัจจัยสำคัญจากการเติบโตในจีน ที่ประเทศเดียวก็มีร้านไปแล้ว 415 ร้านค้า

ทาง Uniqlo คาดว่าเดือนสิงหาคมปีหน้าจะมีร้านค้าในต่างประเทศเพิ่มเป็น 958 ร้าน ขณะที่ร้านในญี่ปุ่นเพิ่มอีกเพียงสองร้านเป็น 846 ร้าน โดยเน้นเพิ่มพื้นที่ขายในสาขาเดิมมากกว่าขยายสาขา

ที่มา - Japan Times