Nestlé ออกแผนจัดการปัญหาสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมประมงไทย

By: lew on Tue, 2015-11-24 19:00

Nestlé เผยแพร่แผนงานการลงมือขจัดการละเมิดสิทธิมนุษยชนออกจากห่วงโซ่อุปทานของบริษัทที่ซื้ออาหารทะเลจากแหล่งในในไทย

แผนงานนี้มุ่งแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน 17 รายการที่มีการรายงานเข้ามา เช่น การยึดเอกสารของลูกจ้างเพื่อบังคับไม่ให้ย้ายงาน, คุกคามลูกจ้างเมื่อทำงานช้ากว่าที่ต้องการ, มีการใช้แรงงานเด็ก, บังคับทำงานล่วงเวลา เป็นต้น

ทาง Nestlé จะสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ออกจากห่วงโซ่อุปทานของทาง Nestlé เอง ได้แก่ การสร้างระบบแจ้งการละเมิดโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน, จัดหน่วยตอบสนองต่อการแจ้งปัญหา, วางมาตรฐานการจ้างงาน, จัดอบรมเจ้าของเรือและกัปตันเรือ, วางระบบตรวจสอบย้อนกลับได้, สอบทานสภาพการทำงานของลูกจ้าง

แผนงานเปิดให้ดาวน์โหลดจากเว็บของบริษัท และจะอัพเดตทุกๆ ไตรมาส

ที่มา - Nestlé

upic.me